COVID-19: Důležité upozornění! / Warning!

Středa 28. duben 2021, 17:56

 

Dne 24. 4. 2021 nabylo platnosti Mimořádné opatření MZd ČR č.j. MZDR ČR 16640/2021-1/MIN/KAN, které ukládá povinnost studentům, kteří se dle vládních výjimek mohou účastnit kontaktní výuky, podrobit se preventivnímu testování na COVID-19.

 Dle článku XIII tohoto opatření se preventivnímu testování musí podrobit i studenti bydlící na kolejích, kterým není jiným mimořádným opatřením umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, nebo studenti, kteří se v rámci časového úseku 7 dní neúčastní osobně na vzdělávání.

Studenti mají povinnost se na výzvu zaměstnance SKM prokázat testem ne starším než 7 dní.

Místo a čas pro preventivní testování na UPOL najdete na https://www.upol.cz/covid-19/testovani

Další informace

---------------------------------------------------------------------------------

On April 24, 2021, a protective measure MZDR 16640/2021-1/ MIN/KAN came into force, which obliges those students who according to the government exceptions can participate in contact teaching to undergo preventive testing for COVID-19.

According to Article XIII of this measure, students living in dormitories who are not allowed to participate in contact teaching by any other extraordinary measure or students who did not participate in contact teaching within a period of 7 days must also undergo preventive testing.

Students are obliged to prove themselves at the request of a SKM UP employee with a test not older than 7 days.

You can find the place and time for preventive testing at UPOL on this website: https://www.upol.cz/en/covid-19/testing

More information

Zpět